Học tập xã hội và cảm xúc: Giới thiệu vấn đề

Ngày càng có nhiều nghiên cứu cho thấy rằng học tập xã hội và cảm xúc (SEL) có ảnh hưởng rất to lớn đối...

Bí quyết thành công của Phần Lan: Đào tạo Giáo viên

Trong thập niên qua, Phần Lan nổi lên như là một quốc gia đứng đầu trong các nước OECD về thành tựu giáo dục....

Improving School Leadership VOLUME 2: CASE STUDIES ON SYSTEM LEADERSHIP

Executive summary The 21st century is still in its first decade, yet many countries have already seen dramatic shifts in the way schools and education systems...

Improving School Leadership VOLUME 1: POLICY AND PRACTICE

Executive summary Why school leadership matters School leadership has become a priority in education policy agendas internationally. It plays a key role in improving school outcomes by...

MEASURING REGIONAL INEQUALITY OF EDUCATION IN CHINA: WIDENING COAST-INLAND GAP OR...

This paper measures education inequality between the coastal and inland provinces and compares it with rural-urban educational inequality in China using Gini education coefficients...