CHIẾN DỊCH GÂY QUỸ CỘNG ĐỒNG 2018

Tìm Hiểu Thêm

TFV in the NEWS

Kusum “Chúng ta có một quyền năng và sức mạnh bên trong mình”

Người dịch: Đặng Trà My https://www.youtube.com/watch?v=FO2gzxCFC6k

Elijah Miles Who’s defining sucess

https://www.youtube.com/watch?time_continue=210&v=uQbDRfFk26M Người dịch: Nguyễn Thu Trang

Tầm nhìn không giới hạn của tôi

Người dịch: Thu Trang https://www.youtube.com/watch?v=bh34mDoiW6Y

Ambassadors Of Empathy

Người dịch: Hạnh Nguyễn https://www.youtube.com/watch?v=6fzmu2cSL1U

Mothers Dreaming Big for Girls’ Education Teach For India

Người dịch: Hạnh Nguyễn https://www.youtube.com/watch?v=uY7ps_RopjQ