Để sống trong một thế giới của công nghệ phát triển không ngừng, học sinh không chỉ sở hữu các kỹ năng như nghệ thuật ngôn ngữ, toán hay khoa học mà còn phải đáp ứng các kỹ năng như tư duy logic, giải quyết vấn đề, kiên định, hợp tác và tò mò. Tuy nhiên, học sinh ở nhiều quốc gia thường xuyên không rèn luyện được những kỹ năng này. Trong bối cảnh đó, Diễn đàn kinh tế thế giới thực hiện một sáng kiến trong nhiều năm là Tầm nhìn mới cho giáo dục, nghiên cứu các vấn đề cấp thiết về khác biệt kỹ năng, và tìm cách giải quyết các khác biệt thông qua công nghệ.