Ấn bản lần thứ hai “Giáo viên nên biết gì là có thể làm được gì” đúc kết từ “Năm đề xuất cốt lõi” của Uỷ ban Quốc gia cho việc giảng dạy. Được xem như lời tuyên thệ của Hippocratic Oath trong ngành Y, “Năm đề xuất cốt lõi” được tổng hợp bởi các giáo viên thuộc các cấp lớp, với tinh thần kỷ luật và tính cam kết, để thúc đẩy học sinh học tập và đạt được thành tựu.

Các đề xuất này được hình thành từ các tiêu chuẩn của các Uỷ ban quốc gia, mô tả cách giáo viên đưa ra các đề xuất trong các lĩnh vực cụ thể như thế nào, dành cho đối tượng học sinh có năng lực phát triển đặc biệt. Chứng nhận này được cấp bởi Uỷ ban quốc gia được thành lập bởi các giáo viên, đây được xem là dấu ấn của một giáo viên chuyên nghiệp đạt được trong quá trình giảng dạy.

….

“Giáo viên nên biết gì và có thể làm được gì” được viết lần đầu vào năm 1989, chưa được sự công nhận của Uỷ ban quốc gia. “Năm đề xuất cốt lõi” được bổ sung trong tài liệu này đã gắn kết việc xây dựng các tiêu chuẩn và được chứng nhận đánh giá của Hội đồng quản trị tại 25 khu vực cấp phép chứng nhận.

“Năm đề xuất cốt lõi” được biên tập rất chuẩn xác bởi giáo viên, và dành cho giáo viên. Về nội dung và quyền tác giả, Năm điều xuất cốt lõi là một bản báo cáo ngắn gọn cho công việc làm giáo dục của chúng tôi.