Dự án “Tầm nhìn mới cho Giáo dục” xem xét về tiềm năng của công nghệ đóng góp vai trò cải thiện nền giáo dục trong tương lai. Trong giai đoạn II của dự án, chúng tôi nghiên cứu những sáng kiến để giúp sinh viên phát triển năng lực và phẩm chất đạo đức**, được định nghĩa là giáo dục kỹ năng cảm xúc xã hội (SEL). Đây là một trong những kỹ năng cần có của một công dân thế kỷ 21, nhưng chưa được đưa vào giảng dạy chính thức trong chương trình học tập.

Công nghệ có thể thúc đẩy hiệu quả sự phát triển năng lực và phẩm chất xã hội được không, ngoài việc nâng cao kỹ năng? Nếu có, cơ hội để nắm bắt thời cơ xảy ra khi nào? Những rào cản trong thời điểm hiện tại, trung hạn và dài hạn là gì? Làm thế nào để các bên tham gia cùng nhau tạo ra một lộ trình để đạt được tầm nhìn chung này?

Trong khi tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi trên, báo cáo này đã tập hợp danh sách 55 sản phẩm kỹ thuật số , có mối quan hệ mật thiết với việc phát triển 10 năng lực và phẩm chất xã hội. Từ đó phát hiện ra 5 xu hướng công nghệ mới là thiết bị có thể đeo được, ứng dụng tiên phong, ảo hoá, phân tích chuyên sâu, máy học và máy học cảm xúc. Những xu hướng này mở ra hướng đi cho giáo dục cảm xúc xã hội (SEL) và đưa ra những cách học tập thú vị mới. Báo cáo đưa ra những khuyến nghị cho mỗi cổ đông về việc hành động để thú đẩy phát triển giáo dục cảm xúc xã hội thông qua công nghệ.