Học thêm và cảm nhận về mức sống: Kinh nghiệm thực tế của trẻ em Việt Nam

Liệu trẻ em được học thêm có hạnh phúc hơn trẻ không học thêm? Để trả lời câu hỏi này, bài viết này đưa ra một cách nhìn nhận mới để hiểu lợi ích tiềm tàng của việc dạy thêm cho trẻ em. Sử dụng bộ số liệu từ vòng 2 của chương trình nghiên cứu “Những cuộc đời trẻ thơ” thực hiện từ năm 2006, bài viết khám phá những mối liên hệ giữa học thêm và chỉ số hạnh phúc của trẻ, được đo bằng mức độ hài lòng về cuộc sống hiện tại và tương lai của các em. Kết quả nghiên cứu cho thấy có mối liên hệ đáng kể và qua nhiều biện pháp nghiên cứu định tính, tác giả cho biết trẻ được học thêm thường cảm thấy hạnh phúc hơn với cuộc sống hiện tại của các em, tuy rằng ảnh hưởng dài hạn của việc học thêm rất nhạy cảm với các phương pháp nghiên cứu sử dụng.