Tạo dựng niềm tin với trẻ bị tổn thương

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=gML7oh73bKE&t=289s

Loạt clip: Classroom Leadership – Teach For All

Chuyển ngữ tiếng Việt: Hoàng Yến