1.1 Ảnh hưởng của lãnh đạo tập thể đối với giáo viên và học sinh
Collective Leadership Effects on Teachers and Students

Tác giả: Karen Seashore Louis z Kenneth Leithwood z Kyla L. Wahlstrom z Stephen E. Anderson
Người dịch: Quách Cẩm Loan
Biên tập: Trần Hoàng Yến – Trương Thúy Vân

Tóm tắt kết quả nghiên cứu
• Lãnh đạo tập thể có ảnh hưởng mạnh hơn đến thành tích của học sinh so với lãnh đạo cá nhân.
• Hầu hết những cá nhân có liên quan đến các trường có thành tích cao có ảnh hưởng lớn đến các quyết định tại trường hơn so với trường hợp tại các trường có thành tích kém.
• Các trường có thành tích cao trao cho đội ngũ giáo viên, phụ huynh, và học sinh tầm ảnh hướng lớn hơn.
• Các hiệu trưởng và lãnh đạo quận có ảnh hưởng lớn nhất đến việc ra quyết định ở tất cả các trường; tuy nhiên, ảnh hưởng của họ không giảm sút khi những bên khác có thêm tiếng nói.
• Nhà trường nâng cao thành tích của học sinh chủ yếu thông qua tác động tới động lực và điều kiện làm việc của giáo viên, còn việc tác động tới kiến thức và kĩ năng của giáo viên ít có tác dụng hơn.

Toàn văn