Tên tác giả: Karen Seashore Louis, Kenneth Leithwood, Kyla L. Wahlstrom, Stephen E. Anderson et al.

Người dịch: Nguyễn Bảo Trân

Người biên tập: Bùi Thị Diễm My

Những phát hiện chính

  • Mặc dù có nhiều nguồn lực lãnh đạo khác nhau trong nhà trường, hiệu trưởng vẫn giữ vai trò quan trọng nhất.
  • Sự lãnh đạo được phân bố như thế nào trong nhà trường phụ thuộc vào mục tiêu muốn đạt được, nguồn lực chuyên môn sẵn có, cũng như những ưu tiên của hiệu trưởng trong việc dùng nguồn lực này.
  • Không có một mô hình phân bố lãnh đạo nào gắn kết lâu dài với việc học của học sinh.
  • Hiệu trưởng tham gia vào rất nhiều các hoạt động lãnh đạo khác nhau; những người khác đóng vai trò lãnh đạo trong trường thường tham gia để thể hiện sự tôn trọng với một hay một vài đề nghị.
  • Kỹ năng lãnh đạo thường được phân bố rộng rãi hơn trong các hoạt động nhằm hướng đến “phát triển con người” và “hướng dẫn quản lý” hơn là “định hướng” và “thiết lập nơi làm việc”.
  • Các mô hình phân bố lãnh đạo phức tạp và phối hợp hơn xuất hiện khi các ý tưởng cải thiện trường tập trung trực tiếp vào mục đích học tập của học sinh, hơn là việc áp dụng những chương trình học cụ thể.

Toàn văn