Ngày 1/10/2019 qua, buổi lễ ký kết Đề Án Thúc đẩy Giáo Dục Khởi Nghiệp giữa Bộ Giáo Dục và Đào Tạo và Teach For Vietnam đã diễn ra thành công trong khuôn khổ Họp báo Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia Học sinh, Sinh viên 2019 – SV Startup 2019 tại Hà Nội. Đây là một cột mốc có ý nghĩa rất quan trọng với Teach For Vietnam trong sứ mệnh Đồng kiến tạo với cấp độ hệ thống nhằm phát triển Hệ sinh thái Giáo dục bền vững đến nhiều tỉnh thành hơn.

Cụ thể, đề án “Thúc đẩy Giáo Dục Khởi Nghiệp gắn với STEM định hướng nông nghiệp xanh công nghệ cao trên nền tảng tư duy thiết kế và giải quyết vấn đề cho học sinh Trung học Cơ sở tại một số tỉnh thành ở Việt Nam” là chương trình hợp tác giữa Teach For Viet Nam và Ban Đề án Thúc đẩy Giáo dục Khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên của Bộ GD&ĐT trong bối cảnh Việt Nam đang quyết tâm bứt phá trong kinh tế để tham gia hội nhập toàn cầu một cách toàn diện. Đề án được dựa trên cơ sở pháp lý của Quyết định số 1665/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025.”

Qua đề án này, trong tương lai, Teach For Vietnam sẽ triển khai trên 14 tỉnh có định hướng phát triển nông nghiệp xanh công nghệ cao gắn với chuỗi giá trị hội nhập thị trường và từ đó, góp phần kiến tạo nên một thế hệ trẻ có năng lực cũng như mong muốn giải quyết vấn đề và phát triển ngành nghề mũi nhọn tại chính địa phương của mình, thay vì chỉ mong muốn đến những thành phố lớn để lập nghiệp. Đây cũng là triết lý phát triển nguồn nhân lực tại địa phương thông qua giáo dục của chúng tôi khi tạo ra sự gắn kết giữa ngành nghề kinh tế mũi nhọn và giáo dục.

Chúng tôi rất hân hoan khi tầm nhìn của tổ chức – “Đến 2050, mọi trẻ em Việt Nam sẽ nhận được nền giáo dục hoàn thiện” với biết bao thử thách đang được kéo gần hơn bao giờ hết với sự đồng thuận của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo và 14 tỉnh thành sắp tới.

Chị Nguyễn Quỳnh Trang – CEO Teach For Vietnam trình bày đề án đã ký với Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ.

—-
Yesterday, on October 1, 2019, the signing ceremony of the Project on Promoting Entrepreneurship Education between the Ministry of Education and Training and Teach For Vietnam went out successfully within the National Student Start-up Conference – SV Startup 2019 in Hanoi. This is a significant milestone for Teach For Vietnam in the co-create mission on system/administration level to develop the sustainable Education ecosystem to more provinces in Vietnam.

Specifically, the project “Promoting entrepreneurship education associated with STEM oriented high-tech green agriculture on the basis of design thinking and problem solving for junior high school students in some provinces in Vietnam.” is a cooperation program between Teach For Vietnam and the Ministry of Education and Training’s Board of Promoting Start-up Education among students in the context that Vietnam is determined to make a breakthrough in economics to participate in global integration. in perfect way. The project is based on the legal basis of the Decision No. 1665/QĐ-TTg of the Prime Minister on the approval of the Project “Supporting students and start-ups to 2025.”

Through this project, in the future, Teach For Vietnam will deploy our programs in 14 provinces with the orientation of developing high-tech green agriculture associated with the market integration value chain and thereby contributing to creating a generation. Children have the ability and desire to solve problems and develop key industries in their own locality, instead of just wanting to go to big cities to start a career. This is also the philosophy of developing local human resources through our education when creating the link between spearhead economic sectors and education.

We are delighted that the organization’s vision – “By 2050, all children in Vietnam will receive an excellent education” with so many challenges being drawn closer than ever by the consent of the Ministry of Education. Education & Training and the upcoming 14 provinces.