Học tập xã hội và cảm xúc: Giới thiệu vấn đề

Ngày càng có nhiều nghiên cứu cho thấy rằng học tập xã hội và cảm xúc (SEL) có ảnh hưởng rất to lớn đối với nhiều vấn đề trong cuộc sống như thành công trong học tập, kết quả giáo dục đại học và thu nhập về sau. Nghiên cứu này...

Read More