Một báo cáo của Diễn đàn kinh tế thế giới về những kỹ năng xã hội và cảm xúc mà một đứa trẻ phải học để tham gia vào thị trường lao động trong tương lai. Bài báo cáo nêu lên 16 kỹ năng cần thiết của thế kỷ 21, các kỹ năng cần thiết cho từng nhóm công việc, phương pháp dạy các kỹ năng, xu hướng đầu tư công nghệ vào trường học, và vòng tròn luẩn quẩn các rào cản của việc giảng dạy kỹ năng.