Trang Thông tin Giáo dục TFV (TFV News) thuộc sở hữu của Tổ chức Giáo dục phi lợi nhuận Teach For Vietnam ra đời nhằm mục đích: Tập hợp thông tin và Xây dựng một nguồn học liệu tập trung vào giáo dục phổ thông có tính học thuật, hệ thống, liên ngành và xuyên quốc gia để hỗ trợ cho sứ mạng của TFV là:

“Phát triển lãnh đạo trẻ nhằm xây dựng một hệ sinh thái bền vững vì giáo dục.”

Hoạt động chính của TFV News là tuyển chọn, chia sẻ, các thông tin giáo dục trong nước và quốc tế bằng việc dịch tóm tắt đoạn/bài hoặc toàn văn các nghiên cứu có tính học thuật và mức độ ảnh hưởng. Đối với các tài liệu có yêu cầu bản quyền, Nhóm sẽ dần tiến hành xin cấp quyền khai thác song ưu tiên các tài liệu cho phép khai thác theo điều khoản mở.