Khung các kỹ năng thế kỷ 21 (Framework for 21st Century Learning) thuộc chương trình P21, The Partnership for 21st Century Learning là một chương trình hợp tác được phát triển từ năm 2002 bởi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia giáo dục và các nhà hoạch định chính sách của Hoa Kỳ “nhằm cố súy việc đưa các kỹ năng thế kỷ 21 vào hệ thống giáo dục phổ thông Hoa Kỳ và khởi động một cuộc đối thoại cấp quốc gia về tầm quan trọng của kỹ năng thế kỷ 21 đối với người học”. Khung kỹ năng thế kỷ 21 được xây dựng với sự đóng góp từ các giáo viên, các chuyên gia giáo dục và lãnh đạo doanh nghiệp để xác định và minh hoạ các kỹ năng và kiến thức mà sinh viên cần phải có để thành công trong công việc, cuộc sống và thực hiện trách nhiệm công dân. Hiện nay, Khung kỹ năng thế kỷ 21 của P21 đã và đang được nhiều tổ chức giáo dục trên thế giới sử dụng như một công cụ để định hướng và đánh giá năng lực người học.

Khung kỹ năng thế kỷ 21 được chia thành 2 phần:

Chuẩn đầu ra (student outcomes), và Hệ thống hỗ trợ (Support System). Trong đó Chuẩn đầu ra là tập hợp các kỹ năng, kiến thức và chuyên môn mà người học cần có để thành công trong thế kỷ XXI.

Trong nhóm kỹ năng gồm có:

  • Nhóm kỹ năng học tập và sáng tạo 4Cs (Tư duy phản biện và giải quyết vấn đề,, Giao tiếp, Cộng tác, Đôi mới và Sáng tạo),
  • Nhóm kỹ năng nghề nghiệp và cuộc sống (Tính linh hoạt và khả năng thích ứng, Sáng kiến & Tự định hướng, Các kỹ năng xã hội và đa văn hóa, Năng suất & Giải trình; Lãnh đạo & Trách nhiệm) và
  • Nhóm kỹ năng thông tin, truyền thông và công nghệ

Hệ thống hỗ trợ người dạy bao gồm: Bộ tiêu chuẩn và công cụ đánh giá; Chương trình học và chương trình giảng dạy, Phát triển nghề nghiệp, và Môi trường học tập

Nguồn: http://www.p21.org/our-work/p21-framework