Quy trình lựa chọn, biên dịch

Nhóm biên tập chịu trách nhiệm tuyển lựa (và xin phép các nhà xuất bản nếu cần) và giao bài gốc cho người dịch. Các thành viên (Nhóm biên tập và cộng tác viên có quyền chủ động đề xuất tài liệu phù hợp với định hướng của TFV mà mình muốn dịch. Sau khi có sự đồng ý của Nhóm Biên tập, người dịch sẽ tiến hành biên dịch.

Các cộng tác viên hoặc các cá nhân khác nếu đã dịch sẵn một bài viết/ chương sách nào đó cũng có thể gửi đến Ban Biên tập (kèm bản tài gốc) để xem xét. Nếu đề tài phù hợp và chất lượng đạt yêu cầu, bài viết có thể được hiệu đính và xuất bản.

Sau khi nhận được bản dịch, nhóm biên tập sẽ kiểm tra bước đầu chất lượng bài dịch. Nếu chất lượng không đạt (ví dụ sai quá nhiều, khó có thể hiệu đính, biên tập được một cách hiệu quả) thì bài dịch sẽ bị từ chối và trả lại người dịch. Trong trường hợp chất lượng thỏa đáng, bài dịch sẽ được chuyển tới các cộng tác viên phù hợp để kiểm định và hiệu đính. Sau khi hiệu đính, Người phụ trách sẽ kiểm tra lại lần cuối. Nếu đạt yêu cầu, bài dịch sẽ được xuất bản trên website dự án.

Bài dịch khi hiệu đính sẽ được track changes và gửi lại người dịch sau khi hoàn thành để rút kinh nghiệm.

Người phụ trách là người quyết định cuối cùng về việc lựa chọn bài dịch, người dịch, người hiệu đính, cũng như việc chuyển hiệu đính và công bố các bài viết.

Xuất bản các bài dịch đã được công bố

Ban biên tập hoan nghênh các cộng tác viên đóng góp các bài dịch đã được hiệu đính và xuất bản ở các nơi khác. Trong trường hợp đó, các cộng tác viên đảm bảo việc công bố các bài dịch đó trên Trang thông tin giáo dục của Teach For Vietnam đã được cho phép bởi các bên liên quan.

Yêu cầu đối với bản dịch

Để được xem xét xuất bản, bản dịch phải đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Dịch sát và đầy đủ bài viết nguyên gốcđối với bài báo nghiên cứu (20- 25 trang đã bao gồm footnote, endnote, bibliography). Đối với các báo cáo, sách…thì dịch tóm tắt (summary) và dẫn link gốc, hoặc chỉ dịch chương bài cần và liên quan. Trong trường hợp vì lý do đặc biệt mà cộng tác viên muốn bỏ một phần nào đó của bài viết gốc thì phải thông báo và được sự đồng ý của Người phụ trách.
  • Ngôn ngữ tiếng Việt trong sáng, dễ hiểu. Hạn chế tối đa lỗi chính tả.
  • Trong trường hợp có các thuật ngữ, đoạn văn người dịch cảm thấy khó hiểu hoặc dịch chưa chuẩn, người dịch cần đánh dấu (highlight) các thuật ngữ, đoạn văn đó để tiện cho việc hiệu đính biên tập.
  • Giữ nguyên toàn bộ nguồn tài liệu tham khảo bằng ngôn ngữ gốc (footnote, endnote, bibliography).
  • Bài dịch phải được đánh máy bằng font chữ Time New Roman, cỡ 12 pt, cách dòng 1,5, file Word 2003, 2007, 2010 (không gửi bản pdf).
  • Đặt tên file: Tên người dịch + Tên bài viết gốc bằng tiếng Anh.
  • Bài dịch sau khi hoàn thành gửi về địa chỉ: edunews@teachforvietnam.org

Thời hạn hoàn thành bản dịch

Vì đây là một công việc tự nguyện nên chúng tôi không yêu cầu thời hạn cụ thể song chúng tôi mong sẽ nhận được bản dịch trong thời hạn tối đa 30- 45 ngày kể từ ngày bản gốc được gửi cho người dịch.